EU-Verordening 2016/679 van 27.04.2016

PRIVACYVERKLARING VOOR PERSOONSGEGEVENS

A.
Kantoor IMMO NYSSEN N.V. in Henri-Chapelle, hierna « het kantoor » genoemd, respecteert de volgende regels voor de bescherming van de persoonsgegevens die door haar beheerd worden.

Het kantoor verzamelt en beheert de volgende gegevens van zijn klanten en de abonnees op hun nieuwsbrief: naam, voornaam, en e-mailadres. Voor klant-verkopers registreert zij het adres, het rijksregisternummer, het telefoonnummer, de eigendomstitel van het gebouw in kwestie en de hypothecaire staat hiervan.

Gevoelige gegevens, zoals bijvoorbeeld de burgerlijke staat, de geloofsovertuiging van de klanten, worden niet bijgehouden.

B.
Het kantoor, zijn zaakvoerders en werknemer(s) evenals zijn softwarebeheerders verwerken deze gegevens enkel intern en op vertrouwelijke wijze. De gegevens van de klanten / nieuwsbriefabonnees zijn enkel bestemd om de dienstverlening van de respectieve klanten / nieuwsbriefabonnees te optimaliseren, evenals voor communicatie die specifiek voor hen bestemd is evenals om communicatie met betrekking tot het kantoor over te maken via geļndividualiseerde « c.c.i. ».

C.
Het hierboven vermelde klantenbestand wordt bijgehouden tot het einde van de opdracht + 1 jaar. De bestanden van de abonnees op de nieuwsbrief worden vernietigd op eerste verzoek van de nieuwsbriefabonnee.

D.
De klant / nieuwsbriefabonnee kan op eerste verzoek toegang krijgen tot zijn bestand via info@nyssen.be ter attentie van de verantwoordelijke voor de interne gegevensverwerking, de heer Christian Wintgens.

E.
De klant / nieuwsbriefabonnee kan de aanpassing of rechtzetting van zijn gegevens vragen, evenals de verwijdering van zijn dossier in zoverre deze verwijdering de uitvoering van de opdracht of de inachtneming van een wettelijke verplichting niet in het gedrang brengt.

F.
Het kantoor verbindt zich ertoe deze bestanden niet over te maken aan derden of deze te (laten) gebruiken voor commerciėle doeleinden.

G.
In geval van een ongepast gebruik van het dossier van de klant / nieuwsbriefabonnee, zal de klant / nieuwsbriefabonnee een verhaal kunnen indienen voor de bevoegde toezichthouders: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Persstraat 35, 1000 Brussel, tel.: 02/274 48 00 of commission@privacycommission.be.

H.
Het kantoor heeft, na grondig onderzoek van de impact van de bepalingen van de Europese Verordening 2016/679, alles in het werk gesteld om het beheer van deze gegevens intern binnen het kantoor te beperken en kan het overeenkomstige controlemechanisme in werking stellen volgens huidig charter.

De werknemers en de softwarebeheerder van het kantoor onderschrijven dit charter eveneens.